ForsideFagbøgerLæs fagligtBestilKontakt
Sti: Forside : Læs fagligt : FAKTISK! - en vejledning til opgaverne
FAKTISK! - en vejledning til opgaverne

Elisabeth Arnbak

Vejledning til faglæreren

faktisk!


Faktisk! er en serie af fagbøger til elever i indskolingen. Spredningen i elevernes læsefærdigheder i de første skoleår er ganske stor, fra elever som knap nok har lært at læse hyppige småord, til elever som selvstændigt kan læse små børnebøger og netsider til børn. I faglig læsning er der fokus på at læse sig til ny viden. Derfor kræver faglige læseprocesser, at elever har udviklet flydende læsning. De skal kunne læse de enkelte ord i teksten, så de har mulighed for at fokusere på tekstens indhold. Hvis nogle af eleverne ikke har udviklet en tilstrækkelig god læsefærdighed, må læreren sikre, at bogens indhold gøres tilgængeligt for eleverne på en anden måde end gennem selvstændig læsning.

Opgaver og aktiviteter til de enkelte bøger i serien er udvalgt, så de kræver så lidt som muligt af elevernes læse- og skrivefærdigheder. Eleverne skal bruge deres energi på at arbejde med faget eller emnet snarere end på at læse og forstå opgaven. Ord og begreber i opgaver og aktiviteter er derfor ofte vist med fotos, illustrationer, grafiske figurer og andre visuelle hjælpemidler.

Opgaver og aktiviteter til den enkelte bog er udvalgt, så de understøtter elevernes arbejde med bogens emne, men fælles for opgaver og aktiviteter til seriens bøger er, at de skal styrke eller udvikle følgende aspekter af læsning:

Læsning er en proces
Opgaver og aktiviteter skal synliggøre, at faglig læsning er en proces, som fører til, at man tilegner sig ny viden.

 • Eleverne skal forberede læsningen
 • Eleverne skal bearbejde de oplysninger, de læser
 • Eleverne skal forholde sig efterfølgende til det, de har lært


Læsning er et tænkearbejde
Eleverne skal knytte ny viden an til den viden, de allerede har.

 • Eleverne skal have overblik over deres viden, så de kan læse strategisk
  (hvad har jeg brug for at lære?)

Læsning skal udvikle elevernes ordkendskab
Eleverne skal lære, at de ikke må springe ord over, som de ikke forstår (kender). Det er vigtigt, at elever forstår, at fagord og begreber er nødvendige at kende, for at man kan arbejde med emnet – kommunikere i tale og skrift.

Eleverne skal lære at forholde sig til eget læseudbytte og den nye viden, de har fået gennem læsning af teksten
Eleverne skal lære at forholde sig aktivt og målrettet til deres egen læsning og deres læseudbytte.

 • Er der noget, jeg ikke forstår? Er det et ord, en sætning, et afsnit?
 • Hvad ved jeg nu, som jeg ikke vidste før?


I det følgende gennemgås de enkelte opgavetyper og aktiviteter, som eleverne kommer til at arbejde med i denne serie.

A. Gør din hjerne parat til at lære nyt (aktivering af forhåndsviden)
At læse er en aktiv meningssøgende proces, hvor læseren ’går teksten i møde’ med sin viden om emnet og bruger denne til at forstå tekstens udsagn. I faglig læsning er formålet med læsningen, at eleverne skal lære nyt om emnet, og de skal således undervejs i læsningen udbygge, justere eller reorganisere deres viden. Derfor er elevernes forberedelse af læsningen særlig vigtig. Det er her, at eleverne får aktiveret deres viden om tekstens emne og får rettet deres opmærksomhed på, hvad de skal have ud af læsningen (læseformålet).

Det er også i før-læsefasen, at læreren kan ’klæde eleverne på’, dvs. kan sikre at eleverne kender vigtige fagord og begreber, som behandles i teksten, så de ikke overbelastes undervejs i læsningen af for mange ukendte ord og begreber.

Nr. Aktivitet Forklaring
1 Hvad ved du om dyret/emnet?
(Sæt X)

Eleven får støtte til at aktivere sin viden om tekstens emne ved at besvare en række enkle spørgsmål til emnet. Arbejdet med spørgsmålene kræver ikke et skriftligt svar: Eleven skal afkrydse en af 3 valgmuligheder.
Undervejs i læsningen af fagbogen tjekker eleven sin viden. Det vil være en god ide, at læreren gennemgår denne aktivitet med eleverne efter læsningen og drøfter de rigtige svar med dem, så alle elever efter læsning af bogen er besiddelse af den korrekte viden.
2 Spørgsmål til læseren om dennes forventninger til indholdet af teksten. 
Spørgsmål til teksten hjælper eleven til at aktivere sin viden om emnet og ’klæder eleven på til læseopgaven’, fordi spørgsmålene skaber forventninger til tekstens indhold og motiverer elevens læsning.
3 Hvad ved du om emnet?
(Mindmap)

Eleverne skal tilføje viden, de har om emnet, til mindmappets struktur. Aktiviteten hjælper eleverne med at aktivere deres viden om emnet, samtidig med at de får overblik over emnets struktur. Eleverne kan enten skrive eller tegne informationerne i mindmappet.
Mindmappet kan ligge fremme under læsning af teksten og hjælpe eleven med at fastholde vigtige elementer i den faglige fremstilling og fastholde overblikket over deres nye viden.

B. Læsning er en aktiv målrettet proces (hvad skal du bruge teksten til?)
Aktiv målrettet læsning forudsætter, at læseren er bevidst om formålet med at læse (hvad den nye viden skal bruges til). Disse aktiviteter skal hjælpe eleverne med at blive bevidst om formålet med at læse fagbogen. 

Nr.   Aktivitet       Forklaring
1 Se teksten an! 
Aktiviteten skal hjælpe eleven med at få etableret forventninger til tekstens indhold. Eleven kigger først på overskrifter, fotos og illustrationer i teksten. Herved får eleven en fornemmelse af tekstens behandling af emnet. Derefter læser eleven nogle spørgsmål om tekstens indhold og afkrydser det svar, der opfylder elevens forventninger til tekstens indhold.
Under læsningen af teksten ligger elevens besvarelse fremme, så eleven kan forholde sig til egne forventninger til teksten og eventuelle afvigelser herfra.
2 VØL
VØL-modellen synliggør vigtige faser i den faglige læsning. Eleven forbereder læsningen af teksten og har efterfølgende fokus på sit eget læseudbytte.
 1. Eleven forbereder sin læsning ved at aktivere sin viden om emnet (brainstorming).
 2. Eleven ser teksten an (se ovenfor) og får en fornemmelse af, hvad teksten omhandler. Herefter stiller eleven en række spørgsmål til emnet, som han eller hun gerne vil vide mere om.
 3. Eleven læser nu teksten og besvarer sine egne spørgsmål.
3 Hvad skal du bruge teksten til? 
Eleven skal blive opmærksom på formålet med at læse teksten, så denne bedre kan indstille sig på læseopgaven. I faglig læsning (at læse sig til ny viden) skal eleven læse mere opmærksomt og fokuseret, end hvis denne læser bogen for at få en god oplevelse (for sjov).
    


C. Kender du ordet?
Fagtekster indeholder ofte mange nye ord og begreber, som eleverne ikke kender fra hverdagens samvær med andre børn og voksne eller fra læsningen af historier og eventyr. Der er en meget nær sammenhæng mellem elevens ordkendskab og dennes læseforståelse, og derfor er det vigtigt, at eleven hjælpes til at tilegne sig vigtige fagords betydning.

Nr.  Aktivitet       Forklaring
1 Forstår du ordet?
I denne aktivitet skal eleven vise, at han eller hun har forstået ordforklaringen – eleven skal selv bruge fagordet i en sætning.
2 Kategoriseringsopgaver  
Kendskab til overbegreber og de elementer, som hører under kategorien, er et vigtigt element i et godt ordkendskab.
Eleven skal skrive eksempler på elementer i opgavens kategorier/overbegreber.
Eleven kan have opgaven liggende fremme under læsning af teksten og tilføje elementer eller ændre på sin kategorisering.
3 Opgave i synonymer eller antonymer
Kendskab til synonyme/antonyme udtryk er en væsentlig del af et godt ordkendskab. Det hjælper bl.a. eleven til at koble sit hverdagsordforråd sammen med fagord og begreber i faget.
4 ’Professor-ord’ 
Opgaven skal støtte eleven i at udvikle et godt fagligt ordkendskab. Eleven skal koble hverdagsord og fagord sammen (i faget bruger jeg ’definition’; i fritiden bruger jeg ’forklaring’ eller ’betydning’).
5 Hvad hører sammen?
Aktiviteten skal styrke de semantiske (betydningsmæssige) relationer af ord i langtidshukommelsen.
Eleven skal ordne ord og begreber efter deres emneslægtskab.
6
Hvad betyder ordene?

Eleven skal koble ord og ordforklaring sammen.
7 Skriv din egen forklaring
Dette er en efter-læse aktivitet. På basis af tekstens beskrivelse skal eleven selv skrive en forklaring på ordets betydning eller tegne.


D. Den lille læsedetektiv på arbejde
Når det gælder faglig læsning, hvor formålet er at lære nyt, er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på deres egen forståelse af teksten, især undervejs i læsningen. Eleverne skal udvikle deres opmærksomhed på, om der er ord eller sætninger i teksten de ikke forstår, og de skal lære at afhjælpe disse problemer undervejs i læsningen.

En del af disse aktiviteter kræver, at læreren støtter og vejleder eleverne undervejs i læsningen. Læreren kan læse dele af teksten sammen med eleverne og vise eleverne (modellere), hvordan han eller hun selv løser sine forståelsesproblemer. Læreren bør ydermere spørge eleverne, om der var noget i teksten, de ikke forstod og i fællesskab drøfte disse forståelsesproblemer og deres løsning med eleverne. Svage elever har særdeles stor nytte af at høre læreren og andre kammerater beskrive, hvordan de afhjælper forståelsesproblemer i læsningen. Læreren kan opfordre eleverne til at genlæse ordet, dele ordet i stavelser eller morfemer, læse sætningerne før og efter ordet eller kigge på fotos og illustrationer for at få ideer til ordets betydning.

Nr.  Aktivitet       Forklaring
1 Hov – forstod du det? Eleven skal besvare opgaven undervejs i læsningen. Aktiviteten skal hjælpe eleven til at fokusere på sine forståelsesprocesser og identificere hvor i teksten, forståelsen bryder sammen.


E. Gør tekstens viden til din egen
Det kræver en del at læse sig til ny viden. Fagtekstens formål og struktur er anderledes end de fleste tekster, eleverne har arbejdet med i læseundervisningen, og der vil ofte være fagord og begreber, som eleverne ikke kender fra dagligdagen.  Eleverne har brug for aktiviteter, som hjælper dem med at få overblik over fagbogens fremstilling og støtter dem i at fokusere på de vigtige informationer i teksten.

Grafiske figurer er gode redskaber til at fastholde fokus på tekstens vigtige informationer. Alt efter tekstens formål og indhold vil forskellige grafiske figurer være velegnede. Er teksten en beretning om et hændelsesforløb (fx i historie), vil en tidslinje være et godt redskab til at fastholde vigtige tidspunkter eller årstal. Er teksten en beskrivelse af et dyr, en ting eller et fænomen, så vil et mindmap være velegnet til at gengive de elementer, der er vigtige i beskrivelsen. Er teksten en forklaring på hvorfor noget sker, vil et procesdiagram være en overskuelig figur.

Nr.  Aktivitet       Forklaring
1 Gør figuren færdig
Aktiviteten hjælper eleverne med at få overblik over den faglige fremstilling og med at fokusere på de vigtige elementer. Eleverne skal lære at aflæse og selv udforme grafiske figurer. Et første skridt på vejen kan være at lade eleverne udfylde manglende informationer i en delvist udfyldt figur med informationer fra teksten.
2 Lav en quiz
Aktiviteten støtter eleverne i at fokusere på vigtige elementer i tekstens fremstilling og bearbejde dem. Eleverne skal udvælge vigtige afsnit i teksten og skrive spørgsmål til deres kammerater om disse.


F. Hvad har du lært?
Eleverne skal lære at blive aktive, målrettede læsere af fagtekster, der er bevidste om deres læseformål og styrer og regulerer deres læsning efter dette. En vigtig del af arbejdet med at udvikle en aktiv læseindstilling er at hjælpe eleverne til at blive bevidste om deres eget læseudbytte. Har de rent faktisk fået den viden, de har behov for?

Nr.  Aktivitet       Forklaring
1
Skriv eller tegn 3 ting, du har lært i denne bog

Aktiviteten kræver, at eleven selv kan skrive. Eleven overvejer sin forhåndsviden, sit læseformål og evt. sine spørgsmål til teksten. Derefter skriver eleven om sin nye viden.
2 Hvad vil du gerne vide mere om 
Eleven overvejer sit læseformål og skriver, hvad denne gerne vil lære mere om i forbindelse med emnet. Det er vigtigt, at læreren viser elevernes ønsker respekt og hjælper den enkelte videre i dennes læreproces enten ved at anbefale andre materialer eller ved at disse emner tages op i klassen og diskuteres.
3

Er der noget i bogen, du blev overrasket over? 
Aktiviteten hjælper eleverne med at forholde sig aktivt til tekstens faglige fremstilling og med at udbygge/justere eller revidere egen viden.
4
Læsedetektiven 

Aktiviteten er en evaluering af elevens forståelse af tekstens fremstilling.