ForsideFagbøgerLæs fagligtBestilKontakt
Sti: Forside : Læs fagligt : De store fagbøger - en vejledning til opgaverne
De store fagbøger - en vejledning til opgaverne

Opgaverne til De store fagbøger har til formål at styrke elevernes faglige læseprocesser.

Nogle aktiviteter har til formål at klæde eleven på til læseopgaven. De kaldes før-læseaktiviteter. En aktiv målrettet læser er bevidst om sit læseformål, har vurderet om teksten er velegnet i forhold til læseformålet, overvejer styrker og svagheder i sin forhåndsviden om tekstens emne og bruger denne viden til at aktivt at udbygge svage, faglige områder eller søge ny viden.

Formålet med at læse fagtekster er oftest at lære nyt, fordi man skal bruge denne viden i faglige sammenhænge eller formidle den til andre. En række aktiviteter har til formål at styrke elevens faglige ordkendskab og hjælpe eleven med at fokusere på tekstens centrale informationer og huske disse. Disse aktiviteter kaldes under- og efter-læseaktiviteter.

Hvert opgavesæt til De store fagbøger er på 10-15 sider og opdelt i en A-, B- og C-del (med hhv. før-, under- og efter-læseaktiviteter) samt en ekstraopgave. Alle opgavesættene til De store fagbøger leveres som pdf-formularer. Det betyder, at hvert sæt både kan bruges som almindeligt print samt udfyldes på skærmen, hvor eleven skriver i svarfelterne og efterfølgende gemmer, mailer eller printer det udfyldte opgavesæt.

A. Før jeg læser bogen

Formål: Opgaverne i denne del har til formål at klæde eleven på til læseopgaven. En aktiv målrettet læser er bevidst om sit læseformål, har vurderet om teksten er velegnet i forhold til læseformålet, overvejer styrker og svagheder i sin forhåndsviden om tekstens emne og bruger denne viden til aktivt at udbygge svage faglige områder eller søge ny viden.

Fakta om bogen

Vejledning: Spørgsmålene i denne opgave er ens for alle opgavesæt til De store fagbøger.

Formål: Opgaven er konkret og til at gå til for alle elever, så de kommer godt i gang. Samtidig får de fastlagt faktuelle oplysninger, som er en forudsætning for de efterfølgende opgaver.

Se teksten an!

Vejledning: Spørgsmålene i denne opgave er ens for alle titler i serien, med undtagelse af spørgsmål 1, der går ud på, at eleverne færdiggør mindmappet, som er påbegyndt.

Formål: Eleverne skal øge deres bevidsthed om fagbøgers/teksters struktur og lære at vurdere, om en fagbog er velegnet i forhold til deres læseformål. De skal gøre sig klart, hvad de har brug for at vide om bogens emne, før de går i gang med at læse den – og tænke over disse spørgsmål, før de går i gang med at læse selve teksten.

Et mindmap giver eleven et godt overblik over sin viden om et emne. Mindmaps kan benyttes på mange forskellige måder i elevens faglige læseprocesser:

 • Et mindmap kan benyttes som forberedelse af læsningen, ved at eleven aktiverer og får overblik over sin forhåndsviden.
 • Et mindmap kan fungere som ”bevis” på udbyttet af læsningen, ved at eleven tilføjer nye informationer til sit mindmap i en anden farve, så det tydeligt kan ses, hvad eleven har fået ud af at læse bogen.
 • Et mindmap kan fungere som huskeredskab, når eleven efterfølgende skal bruge den indhøstede viden.

I opgavesættene til De store fagbøger bruges mindmappet som forberedelse af læsningen, men eleverne skal senere vende tilbage til mindmappet (se C. Når jeg har læst bogen færdig).

Tip en tekst

Vejledning: Eleverne sætter et flueben ved de påstande/udsagn, som - de tror - er sande.

Formål
: Eleverne motiveres til at læse teksten ved, at de får aktiveret deres forhåndsviden om emnet, og de får på samme tid skabt nogle forventninger til tekstens indhold.

Gæt et ord

Formål: Aktiviteten skal vise eleverne sammenhængen mellem fagspecifikke definitioner på ord og mere hverdagsagtige ordforklaringer.

B. Mens jeg læser bogen

Formål: Formålet med at læse fagtekster er oftest at lære nyt, fordi man skal bruge denne viden i faglige sammenhænge eller formidle den til andre. Opgaverne i denne del har til formål at styrke elevens faglige ordkendskab, hjælpe eleven med at fokusere på tekstens centrale informationer, ny viden og huske disse/denne og dermed støtte elevens forståelsesprocesser under læsningen af fagteksten.

Tip en tekst

Vejledning: Under læsningen af bogen sætter eleverne i  kolonne 3 kryds ved hvert udsagn. Er udsagnet sandt ifølge bogen, sættes kryds ved "Rigtigt". Er det falsk, sættes kryds ved "Forkert". Eleverne kan efterfølgende se, hvor de har gættet rigtigt.

Gæt et ord

- se ovenfor.

Faglig nøgleviden

Formål: Aktiviteten kan være med til at bevidstgøre eleverne om kapitlets centrale, faglige problemstillinger og om, hvad de har lært i teksten/kapitlet.

C. Når jeg har læst bogen færdig

Formål: Opgaverne i denne del har til formål at bevidstgøre eleverne om, hvad de har lært af teksten/bogen, og støtte elevens forståelsesprocesser efter læsningen af fagteksten.

Gå tæt på teksten

Vejledning:

Fakta-spørgsmål: Spørgsmålene kræver, at eleven lokaliserer specifikke informationer i teksten (hvad?, hvem?, hvornår?, hvor? osv.).

Årsag/følge-spørgsmål: Spørgsmålene kræver, at eleven læser og forstår faglige sammenhænge, fx hvordan regn dannes, hvorfor nogle elever moppes, hvilke betingelser der skal til for, at vand fryser til is (hvorfor?, hvordan?, hvorledes?).

Formål: At hjælpe eleverne med at blive aktive og reflekterende læsere via forskellige typer af spørgsmål.

Ordkendskabskort

Vejledning: Et ordkendskabskort indeholder fire forskellige komponenter:

 • En definition på begrebet
 • Nogle karakteristika (egenskaber) ved begrebet
 • Nogle eksempler på begrebet (fx underkategorier)
 • En sammenligning med et begreb eller en anden ting, som ordet ikke er.

Formål: Eleverne lærer om vigtige elementer i ordkendskab. Et ordkendskabskort giver eleverne et hurtigt overblik over væsentlige informationer om et fagords betydning og funktion, og de hjælpes til at strukturere deres viden om ordbetydninger.

Læs et billede, foto eller figur

Vejledning: En grafisk afbildning er en visuel gengivelse af sammenhængen mellem forskellige informationer i teksten. Det er vigtigt for elevernes udbytte af den faglige læsning, at de er bekendt med de mest almindelige grafiske elementers måde at strukturere informationer på og vide, hvordan man læser dem.

Formål: Denne opgave har til formål at lære eleverne at læse fotos, tegninger, kort etc. som led i en informationssøgning.

Gå på nettet

Vejledning: Eleverne forholder sig ofte ukritiske til, hvad de finder på nettet. Til opgaven er valgt et link fra bogens link-liste, og spørgsmålene kan besvares ved at bruge hjemmesidens informationer.

Formål: Denne opgave har til formål at lære eleverne at stille kritiske spørgsmål til, hvad de finder på nettet.

Færdiggør dit mindmap

- se under ”Se teksten an!”.

Ekstraopgave

Hvert opgavesæt afsluttes med en ekstraopgave, der kan være en af nedenstående tre typer.

Lav en grafisk figur

Vejledning: Man kan arbejde med grafiske figurer på forskellige måder:

 • Eleverne kan indsætte de manglende informationer i en grafisk figur, fx en tidslinje, et flow-diagram eller et skema.
 • Eleverne kan vælge den rigtige grafiske figur til fagteksten blandt tre mulige.
 • Eleverne kan selv udforme en grafisk figur til fagteksten.
 • Eleverne skal finde fejl i en grafisk figur på basis af teksten. Denne aktivitet er krævende, for den forudsætter, at eleverne har forstået fagteksten og kender den grafiske figur, men det er en glimrende evaluering af elevernes læseforståelse.

Formål: Eleverne udvikler deres kendskab til teksttypens særlige struktur.

Trækanalyseskema

Vejledning: Trækanalyseskemaet er et godt redskab, når eleverne skal arbejde med over/underbegreber eller karakteristika ved elementerne i en klasse. Eleverne skal vurdere og sammenligne en række karakteristika (træk) ved forskellige ting, dyr eller fænomener. Trækanalyseskemaet anvendes som en efter-læseaktivitet, der hjælper eleverne med at fokusere på og huske vigtige oplysninger om emnet.

Formål: Eleverne hjælpes til at blive bevidste om overbegreber (fælles træk ved elementer).

Giv teksten en ny indpakning

Vejledning: Eleverne skal skrive tekstens indhold i en anden teksttype. Fx kan en historietekst skrives som en avisartikel eller som et personligt brev til et familiemedlem, og en fysiktekst kan laves om til en opskrift.

Formål: Aktiviteten har til formål at styrke elevernes bevidsthed om de centrale informationer i teksten.